Σύμβαση Χρήσης

1. Συμβαλλόμενα Μέρη

1.1. Με το παρόν έχει συναφθεί Σύμβαση Χρήσης μεταξύ της HOP GREECE TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, οδός Ολυμπίου Διαμαντή αριθ. 7, από τη μία πλευρά και το φυσικό πρόσωπο που ενέκρινε/αποδέχθηκε αυτή τη συμφωνία μέσω της εφαρμογής από την άλλη πλευρά.

2. Ορισμοί

HOP: HOP GREECE TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΧΡΗΣΤΗΣ: Φυσικά πρόσωπα που μισθώνουν και χρησιμοποιούν τα οχήματα που παρέχονται από την Hop με την εγγραφή τους στο σύστημα που δημιούργησε η Hop σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και τα οποία εγκρίνουν/αποδέχονται την παρούσα Σύμβαση μέσω της εφαρμογής,

ΟΧΗΜΑ: Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση: ηλεκτρικά οχήματα τύπου σκούτερ που παρέχονται και τίθενται σε χρήση εκ των προτέρων,

ΣΥΜΒΑΣΗ: Σύμβαση χρήσης για την μίσθωση αυτών των οχημάτων

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: Το τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο ΧΡΗΣΤΗΣ, το οποίο υπολογίζεται από το σύστημα παρακολούθησης Hop ανά λεπτό για την απόσταση που κάλυψε ο ΧΡΗΣΤΗΣ κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : Ο τιμοκατάλογος που δημοσιεύεται στην εφαρμογή Hop και περιλαμβάνει το σταθερό ποσοστό εκκίνησης και το ελάχιστο επιτόκιο που καθορίζεται από το Hop,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019, κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων),

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Hop Android και Εφαρμογή για κινητά iPhone,

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: hop.bike web site,

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Περίοδος μίσθωσης οχημάτων.

3. Αντικείμενο

3.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι: η εκτέλεση των υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων από την Hop που θα ζητηθούν από τον ΧΡΗΣΤΗ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης και οι μορφές και οι όροι πληρωμής της μίσθωσης και των λοιπών τελών που πρέπει να καταβάλει ο ΧΡΗΣΤΗΣ, καθώς και ο καθορισμός των αμοιβαίων δικαιωμάτων και ευθυνών.

4. Συνδρομή μέλους

4.1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής μέλους που καθορίζεται από το Hop στην Εφαρμογή, το άτομο που επιθυμεί να γίνει ΧΡΗΣΤΗΣ, συμπληρώνει την συνδρομή μέλους. Μετά την εγγραφή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ εγκρίνει και αποδέχεται επίσης τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και κάθε είδους δηλώσεις που ανακοινώνονται / θα ανακοινωθούν από το Hop σχετικά με τους όρους της συνδρομής και της μίσθωσης.

4.2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και δηλώνει ότι: Οι πληροφορίες ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ταυτότητας (ή / και της άδειας οδήγησης, του διαβατηρίου κ.λπ.), της διεύθυνσης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των στοιχείων επικοινωνίας που έχει καθορίσει στη διαδικασία εγγραφής είναι πλήρεις και σωστές: Αυτός/Αυτή θα επικαιροποιεί αμέσως τις πληροφορίες αυτές μέσω της εφαρμογής σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του, και επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους νομικές διαφορές και ζημίες που μπορεί να προκύψουν λόγω ελλιπών, παρωχημένων ή λανθασμένων πληροφοριών. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στην Hop για τον λόγο αυτό.

4.3. Για να λάβει υπηρεσία ενοικίασης από την Hop, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να εγκρίνει την παρούσα Σύμβαση μέσω της εφαρμογής και να αποδεχτεί όλους τους όρους της. Οι ΧΡΉΣΤΕΣ αποδέχονται ότι: θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής· Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, η ιδιότητα μέλους τους μπορεί να τερματιστεί από την Hop μονομερώς αμέσως, χωρίς καμία αποζημίωση και ειδοποίηση και ότι η ιδιότητα μέλους δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

4.4. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και δεσμεύεται ότι: οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Hop κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής θα καταγράφονται και θα διατηρούνται στο σύστημα. Οι όροι της άδειας οδήγησης είναι σύμφωνοι με τους όρους μίσθωσης που καθορίζονται στην Εφαρμογή και είναι άνω των 15 ετών. Το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή θα πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας κατά την παραλαβή και χρήση του οχήματος και το τέλος της μισθωτικής περιόδου, δεδομένου ότι η ενεργοποίηση και η λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται μέσω του κινητού τηλεφώνου. Το όχημα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποιαδήποτε σταθερή θέση χρησιμοποιώντας τη σταθερή κλειδαριά του οχήματος. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται ότι: δεν θα πάρει το όχημα εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

5. Μίσθωση

5.1. Για τη μίσθωση των οχημάτων της Hop, ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να επιλέξει το όχημα και να υποβάλει το αίτημα μίσθωσης μέσω της Εφαρμογής. Η Hop εξουσιοδοτείται να αλλάξει μονομερώς το προαναφερθέν κανάλι επικοινωνίας.

5.2. Hop εξουσιοδοτείται να ζητήσει αντίγραφο της άδειας οδήγησης ή της ταυτότητας του ΧΡΗΣΤΗ με τον αριθμό ταυτότητας, η οποία εκδίδεται στο όνομα του ΧΡΗΣΤΗ και η ισχύς του δηλώνεται και δεσμεύεται από αυτόν. Η Hop έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον ΧΡΗΣΤΗ υποβάλλοντας αίτηση σε σχετικούς φορείς με σκοπό τον έλεγχο της ακρίβειας των προσωπικών στοιχείων και εγγράφων του ΧΡΗΣΤΗ. Η Hop διατηρεί το δικαίωμα να μην εκμισθώσει όχημα, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα προαναφερθέντα έγγραφα. Οι οδηγοί υποχρεούνται, επίσης, να φέρουν κατά την οδήγηση οποιοδήποτε νόμιμο προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

5.3. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες ή/και τα έγγραφα που παρέχονται από τον ΧΡΗΣΤΗ είναι εσφαλμένα ή δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τους κανόνες, αυτό θα θεωρείται παραβίαση της Σύμβασης και θα δίνει στην Hop το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς τη σύμβαση.

5.4. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και δηλώνει ότι: όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και την Εφαρμογή, καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο που έχει δώσει στην Hop γίνονται με δική του ευθύνη συγκατάθεση. Το όχημα θεωρείται ότι παραδίδεται όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποκτήσει φυσική πρόσβαση σε αυτό και το Όχημα ενεργοποιηθεί, παρέχοντας την απαραίτητη επικοινωνία στον μηχανισμό του οχήματος μέσω της Εφαρμογής με το κινητό τηλέφωνο του ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ευθύνεται ατομικά για όλες τις συναλλαγές όπως: την ακύρωση του αιτήματος μίσθωσης που έγινε με την Εφαρμογή, την αναφορά των βλαβών και ελαττωμάτων στο όχημα και στη λειτουργία του οχήματος, καθώς και όλες τις συναλλαγές που έγιναν με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο, που έχει δώσει στην Hop. Τα αρχεία της Hop ισχύουν σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ το αποδέχεται αμετάκλητα. Αυτός/αυτή εγκρίνει όλα τα είδη αρχείων και εγγράφων που παράγονται από την Hop.

6. Τιμοκατάλογος, Τέλη, Χρέωση και Εξασφάλιση

6.1. Η σταθερή τιμή εκκίνησης, το τιμολόγιο, το τέλος απόστασης, η χρέωση υπηρεσιών και όλα τα άλλα τέλη που πρέπει να εφαρμοστούν για ενοικιάσεις οχημάτων είναι τα ποσά που ανακοινώνονται από την Hop στην εφαρμογή. Οι χρεώσεις στους τιμοκαταλόγους ενδέχεται να διαφέρουν. Η Hop έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να ακυρώσει τη δηλωθείσα σταθερή τιμή εκκίνησης, το αντίτιμο, το τέλος απόστασης, τη χρέωση υπηρεσιών και όλα τα άλλα τέλη το αργότερο πριν από τη σχετική ενοικίαση χωρίς να απαιτείται άδεια και ειδοποίηση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται εκ των προτέρων τη νέα τιμή και χρέωση που θα ανακοινωθεί στην Εφαρμογή.

6.2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ενοικίασης με βάση το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το ενοικιαζόμενο όχημα. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή και η Hop διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους μίσθωσης και τα σχετικά τέλη.

6.3. Τα τέλη ενοικίασης τιμολογούνται ανάλογα με την περίοδο ενοικίασης. Τα δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης της Hop σχετικά με την περίοδο ενοικίασης είναι έγκυρα και τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται ως βάση σε όλους τους υπολογισμούς. Τα δεδομένα στους μηχανισμούς του οχήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.

7. Πληρωμή

7.1. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται, δηλώνει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα τέλη ενοικίασης αναφορικά με την διαδικασία μίσθωσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, τις πληρωμές προστίμων κυκλοφορίας, τα έξοδα ζημιών που προκαλούνται από δικά του σφάλματα και χρεώσεις υπηρεσιών και χωρίς να περιορίζονται σε αυτά που αναφέρονται, όλες τις άλλες χρεώσεις και τα ποσά ΦΠΑ που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση και τη διαδικασία μίσθωσης.

7.2. Μετά το πέρας της χρήσης, ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να πραγματοποιεί την πληρωμή που αφορά τη μίσθωση με μετρητά, με την καταχωρημένη πιστωτική κάρτα που ορίζεται στην Εφαρμογή, της οποίας ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι κάτοχος (στο όνομα του ΧΡΗΣΤΗ) ή για λογαριασμό κάποιου άλλου που ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δηλώσει και λάβει έγκριση. Είναι υποχρεωτικό να ορίσετε τουλάχιστον 1 πιστωτική κάρτα στην Εφαρμογή, της οποίας ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι κάτοχος (στο όνομα του ΧΡΗΣΤΗ) ή για λογαριασμό κάποιου άλλου που ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δηλώσει και λάβει έγκριση και είναι αδύνατο να ακυρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στο σύστημα χωρίς να ορίσετε νέα κάρτα.

7.3. Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει οποιαδήποτε οφειλή, η Hop έχει το δικαίωμα να αναστείλει και να ακυρώσει τη συνδρομή του ΧΡΗΣΤΗ και να μην ικανοποιήσει αιτήματα μίσθωσης.

8. Χρήση του οχήματος και ευθύνη

8.1. Με τη φυσική πρόσβαση του ΧΡΗΣΤΗ στο όχημα, θεωρείται ότι έχει εκμισθωθεί στον ΧΡΗΣΤΗ και ο ίδιος δηλώνει και αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει το όχημα σύμφωνα με τα ζητήματα που εξειδικεύονται στους όρους της παρούσας σύμβασης, να καταβάλει το τέλος μίσθωσης και τα λοιπά τέλη που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να καταβάλει το ποσό του ΦΠΑ σχετικά με τα τέλη αυτά και να αποδεχθεί όλα τα ζητήματα/όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

8.2. Με εξαίρεση τον ΧΡΗΣΤΗ ο οποίος μίσθωσε το όχημα, κανένας άλλος δεν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όχημα. Εκτός από το πρόσωπο που σύνηψε τη μίσθωση, κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όχημα για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που το όχημα χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον ΧΡΗΣΤΗ που μισθώνει το όχημα, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για όλα (ενδεικτικά/χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά) τα κόστη ζημιάς / ελαττώματα /απώλεια που προέκυψε κατά τη διαδικασία μίσθωσης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ζημιές και τις κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης του οχήματος από κάποιον άλλο. Όσον αφορά τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν για το λόγο αυτό, επιφυλάσσεται το δικαίωμα της Hop για αναγωγή κατά του ΧΡΗΣΤΗ. Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα προαναφερθέντα έξοδα από την πιστωτική κάρτα που έχει καταχωρηθεί στην Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχτεί και συναινέσει σε αυτό εκ των προτέρων.

8.3. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος να επιθεωρήσει οπτικά το όχημα για τυχόν ζημιές πριν το παραλάβει, αναφορικά με την γενική του κατάσταση, την αξιοπιστία των τροχών και την ορθή λειτουργία των φρένων και να ανεβάσει τις σχετικές εικόνες στην Εφαρμογή ή να ενημερώσει αμέσως τη Hop με τη βοήθεια των καναλιών επικοινωνίας της Hop σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε ζημιάς. Σε αντίθετη περίπτωση, το όχημα θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον ΧΡΗΣΤΗ πλήρες και χωρίς ζημίες, άθικτο και σε καλή κατάσταση.

8.4. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και δεσμεύεται να τηρεί τις γραπτές αρχές σχετικά με τη χρήση του οχήματος που δημοσιεύονται από την Hop στην Εφαρμογή, να επιδεικνύει την απαραίτητη φροντίδα και προσοχή κατά τη χρήση του οχήματος και να διασφαλίζει ότι το όχημα είναι σε καλή κατάσταση.

8.5. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους κινδύνους (ενδεικτικά) κατά τη χρήση του οχήματος:

 • Μηχανοκίνητα – Μη Μηχανοκίνητα Οχήματα και λοιπά αντικείμενα,
 • Τους πεζούς,
 • Ροή κυκλοφορίας,
 • Δυσλειτουργία οχήματος ή εξαρτήματος οχήματος,
 • Κατάσταση και ποιότητα του δρόμου,
 • Καιρικές συνθήκες.

8.6. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται να χρησιμοποιεί το όχημα σύμφωνα με όλες τις διατάξεις νόμου, εντός των ορίων και των προφυλάξεων ασφαλείας που αναφέρονται στην Εφαρμογή και να τερματίσει τη διαδικασία μίσθωσης εντός αυτών των ορίων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που καθορίζονται στην Εφαρμογή ή/και χρήσης του οχήματος χωρίς τη λήψη των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στην Εφαρμογή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη ως προς αυτό και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιές και απώλειες που προκύπτουν. Όσον αφορά τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν για το λόγο αυτό, επιφυλάσσεται το δικαίωμα αναγωγής της Hop κατά του ΧΡΗΣΤΗ. Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα προαναφερθέντα έξοδα από την πιστωτική κάρτα που έχει καταχωρηθεί στην Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχτεί και συναινέσει σε αυτό εκ των προτέρων.

8.7. Σε περίπτωση οδήγησης πέραν των ορίων που καθορίζονται στην εφαρμογή ή όπως αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 34 του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: παρά το γεγονός ότι είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Εφαρμογή, απαγορεύεται η στάθμευση του σκούτερ με τρόπο που μπορεί να διαταράξει τη δημόσια τάξη, να παραβιάσει την ιδιωτική ιδιοκτησία και να εμποδίσει τις ασφαλείς και ανεξάρτητες μετακινήσεις πεζών, ατόμων με αναπηρία ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και την κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών. Κάθε αστική και διοικητική ευθύνη που προκύπτει από κάθε είδους ζημιές και κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας χρήσης αντίθετης προς τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις θα ανήκει στον ΧΡΗΣΤΗ και όταν το κρίνει απαραίτητο η Hop έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς την συνδρομή του.

8.8. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του οχήματος (ενδεικτικά) για τους ακόλουθους σκοπούς και ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε συμπεριφορά που απαγορεύεται:

 • Μεταφορά εμπορευμάτων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και των λοιπών νόμων,
 • Παράνομες επιχειρήσεις,
 • Έλξη ή ώθηση οποιουδήποτε οχήματος κ.λπ., ή για έλξη από άλλο όχημα,
 • Ρυμούλκηση ή ώθηση διαφόρων αντικειμένων,
 • Μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων για εμπορικούς σκοπούς,
 • Μεταφορά αντικειμένων που εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματός τους ή θέτουν σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου,
 • Κίνηση σε ζεύγη ή σε ομάδες των δύο ή περισσότερων παράλληλα,
 • Ρυμούλκηση ζώων σε λουρί,
 • Μεταφορά προσωπικών φορτίων/εμπορευμάτων με τρόπο που θα προκαλέσει ζημιά στο όχημα και θα υπερβεί το όριο μεταφοράς,
 • Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ,
 • Χρήση του οχήματος σε στοιχήματα και αγώνες,
 • Χρήση του οχήματος σε ακατάλληλα σημεία και συνθήκες (άμμος, ορεινό έδαφος, κοίτη ρέματος, βάλτος κ.λπ.) ή/και σε σημεία και δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για την τεχνική δομή και αντοχή του οχήματος,
 • Χρήση του οχήματος χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, επιγονατίδα, μαξιλαράκι αγκώνα κ.λπ.) που είναι απαραίτητος για τη χρήση του με τρόπο κατάλληλο για την ασφάλεια και την υγεία της ζωής,
 • Χρήση των οχημάτων σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χλμ/ώρα,
 • Χρήση του οχήματος κατά τη χρήση ακουστικών συνδεδεμένων σε φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρόμοιες συσκευές ήχου κατά την οδήγηση. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα ακουστικά και τα ακουστικά ανοιχτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μικρών αποστάσεων μεταξύ οδηγών ποδηλάτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και προσωπικών ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (όπως e - scooter) ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων σταθμών κινητού ραδιοδικτύου,
 • Χρήση του οχήματος ενώ χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδικό χώρο για χρήση hands-free,
 • Χρήση του οχήματος χωρίς κράτημα του τιμονιού (εάν υπάρχει) και με τα δύο χέρια,
 • Σε δρόμους που διαθέτουν λωρίδα κυκλοφορίας ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, οδήγηση του οχήματος στο υπόλοιπο οδόστρωμα.
 • Χρήση του οχήματος κατά παράβαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που καθορίζονται στον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όσον αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ακατάλληλης χρήσης και τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν, η Hop διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής κατά του ΧΡΗΣΤΗ. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το όχημα έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά του ΧΡΗΣΤΗ σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα προαναφερθέντα έξοδα από την πιστωτική κάρτα που έχει καταχωρηθεί στην Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχτεί και συναινέσει σε αυτό .

8.9. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος να παραδώσει το όχημα πίσω στην Hop εντός της περιοχής όπου έχει γίνει η μίσθωση. Μέσω της εφαρμογής, η Hop ενημερώνει τους ΧΡΗΣΤΕΣ για την περιοχή όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μισθωμένο όχημα. Σε περίπτωση υπέρβασης της εξυπηρετούμενης περιοχής και υποψίας κατάχρησης της εμπιστοσύνης (κατά την κρίση της Hop), η Hop διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς την παρούσα Σύμβαση και να προβεί σε νομικές ενέργειες χωρίς να χρειάζεται ειδοποίηση, προειδοποίηση ή δικαστική απόφαση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα, τις πάσης φύσεως ζημιές και το κόστος μίσθωσης για το χρόνο που έχει παρέλθει μέχρι να επανέλθει το όχημα στην περιοχή εξυπηρέτησης. Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει αυτά τα έξοδα από την πιστωτική κάρτα που είναι καταχωρημένη στην Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχτεί και συναινέσει σε αυτό εκ των προτέρων.

8.10. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και δεσμεύεται ότι: Καμία αλλαγή δεν θα γίνει στο όχημα χωρίς έγγραφη άδεια της Hop. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποκατάστασης και τις ζημίες που υπέστη στο όχημα.

8.11. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να μην παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στο GPS κλπ. συστήματα που τοποθετούνται στο όχημα για λόγους ασφάλειας και κοστολόγησης, να μην προσπαθήσει να αλλάξει τις ρυθμίσεις της συσκευής, να την αφαιρέσει από το όχημα ή να κόψει τα καλώδιά της. Οι προαναφερθείσες ενέργειες μπορούν να εντοπιστούν από την Hop και σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κατάχρησης εμπιστοσύνης (κατά την κρίση της Hop), η Hop διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να προβεί σε νομικές ενέργειες χωρίς να χρειάζεται ειδοποίηση, προειδοποίηση ή (δικαστική) απόφαση.

8.12. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει για όλες τις ζημιές και απώλειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δαπανών για μηχανικές και ηλεκτρικές ζημίες που προκαλούνται στο όχημα, ως απόρροια κακής χρήσης ή/και απροσεξίας, αμέλειας κ.λπ., το οποίο έχει παραληφθεί από τον ΧΡΗΣΤΗ σε καλή κατάσταση.

8.13. Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ διαγράψει την πιστωτική κάρτα που έχει ορίσει ο ίδιος στην Εφαρμογή κατά τη διαδικασία μίσθωσης και εφόσον η Hop διαπιστώσει ότι η πιστωτική κάρτα δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή εάν η πιστωτική κάρτα δεν ανήκει στον ΧΡΗΣΤΗ και διαπιστωθεί ότι η πιστωτική κάρτα χρησιμοποιείται εν αγνοία του κατόχου της κάρτας, Η Hop έχει το δικαίωμα να πάρει αμέσως πίσω και να κατασχέσει το μισθωμένο όχημα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται και να τερματίσει τη διαδικασία μίσθωσης χωρίς την ανάγκη προηγούμενης προειδοποίησης, άδειας ή απόφασης (δικαστικής). Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και δηλώνει ότι δεν θα υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα με οποιοδήποτε όνομα στην Hop λόγω τερματισμού της διαδικασίας μίσθωσης.

8.14. Όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του οχήματος ανήκουν στον ΧΡΗΣΤΗ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για: απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων, τραυματισμό, θάνατο, περιουσιακή ζημία, ζημιά σε τρίτους κ.λπ. που μπορεί να προκύψει λόγω της χρήσης του οχήματος. Όσον αφορά τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν για το λόγο αυτό, επιφυλάσσεται το δικαίωμα αναγωγής της Hop κατά του ΧΡΗΣΤΗ. Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει αυτά τα έξοδα από την πιστωτική κάρτα που είναι καταχωρημένη στην Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχτεί και συναινέσει σε αυτό εκ των προτέρων

8.15. Μετά την έναρξη της διαδικασίας μίσθωσης, ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την κλοπή του οχήματος και των εξαρτημάτων του. Σε περίπτωση κλοπής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να απευθυνθεί αμέσως στα αρμόδια ασφαλιστικά γραφεία και/ή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και να υποβάλει την επίσημη καταγγελία του γεγονότος στην Hop.

8.16. Η Hop δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για την απώλεια, ζημιά, κλοπή ή φθορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που μεταφέρεται ή αφήνεται στο όχημα από τον ΧΡΗΣΤΗ.

8.17. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για κάθε είδους υλική και ηθική αποζημίωση και δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από τις ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου των οχημάτων. Όσον αφορά τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν για το λόγο αυτό, επιφυλάσσεται το δικαίωμα της Hop για αναγωγή κατά του ΧΡΗΣΤΗ. Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει αυτά τα έξοδα από την πιστωτική κάρτα που είναι καταχωρημένη στην Εφαρμογή και ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αποδεχτεί και συναινέσει σε αυτό εκ των προτέρων.

8.18. Ακόμη και αν η παρούσα Σύμβαση έχει λήξει, η ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ για ζημίες που προκλήθηκαν από την παράνομη πράξη του ΧΡΗΣΤΗ ή / και του Χρήστη κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, θα υφίσταται.

8.19. Η Hop δεν είναι ο κατασκευαστής του ΟΧΗΜΑΤΟΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν ζημιές, απώλειες και αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν από κατασκευαστικά ελαττώματα του οχήματος ή των ανταλλακτικών του.

8.20. Η Hop δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω του ότι κάποιο ή όλα τα οχήματα είναι εκτός λειτουργίας ως αποτέλεσμα αμέλειας ή παράνομης πράξης του ΧΡΗΣΤΗ.

9. Επιστροφή του οχήματος

9.1. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα επιστρέψει και θα παραδώσει το όχημα πλήρες και άθικτο όπως το παρέλαβε. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιές, ελλείψεις και απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ασυνήθιστης χρήσης, οι οποίες εντοπίζονται κατά την επιστροφή του οχήματος και υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το ποσό που θα καθοριστεί από την Hop. Επιπλέον, η Hop έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τις ζημιές και τις ελλείψεις στο όχημα μετά την ημερομηνία επιστροφής και να ενημερώσει τον ΧΡΗΣΤΗ.

9.2. Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας Συμφωνίας, ειδικά εάν δεν παραδώσει το όχημα στο τέλος της μισθωτική περιόδου η Hop εξουσιοδοτείται να πάρει αμέσως πίσω και να κατασχέσει το μισθωμένο όχημα ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται και να τερματίσει τη διαδικασία μίσθωσης χωρίς την ανάγκη προηγούμενης προειδοποίησης, άδεια ή απόφαση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να πληρώσει τις ζημιές και τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή του οχήματος και την κατάσχεσή του από την Hop.

9.3. Το όχημα θεωρείται ότι έχει επιστραφεί και η διαδικασία μίσθωσης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν το όχημα κλείνει με πρόσβαση στον μηχανισμό του οχήματος μέσω της Εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου του ΧΡΗΣΤΗ και το όχημα κλειδώνεται σε σταθερό σημείο με την κλειδαριά του οχήματος και στη συνέχεια λαμβάνεται και αποστέλλεται φωτογραφία του σταθμευμένου οχήματος μέσω της Εφαρμογής.

9.4. Η μέγιστη μισθωτική περίοδος είναι 12 ώρες και ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να τερματίσει τη χρήση πριν από τη λήξη της μέγιστης μισθωτικής περιόδου. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να μισθώσει ξανά το όχημα, αφού τερματίσει τη χρήση πριν λήξει η μέγιστη μισθωτική περίοδος. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν τερματίσει τη χρήση στο τέλος της μέγιστης μισθωτική περιόδου, η Hop έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη χρήση μέσω του συστήματος. Η προτίμηση της Hop να μην ασκήσει αυτό το δικαίωμα εγκαίρως ή να μην το ασκήσει καθόλου δεν δίνει στο ΧΡΗΣΤΗ το δικαίωμα να μην πληρώσει για την περίοδο χρήσης που υπερβαίνει τη μέγιστη μισθωτική περίοδο και να αποφύγει άλλες συμβατικές/νομικές ευθύνες.

10. Δικαίωμα καταγγελίας και λήξης της σύμβασης

10.1. Η παρούσα σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής (έγκριση της σύμβασης χρήσης μέσω της εφαρμογής) και ισχύει για 1 (ένα) έτος. H σύμβαση παρατείνεται αυτομάτως για την περίοδο ενός έτους, εκτός εάν ένα από τα μέρη προβεί σε γραπτή ειδοποίηση το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

10.2. Εάν κριθεί απαραίτητο, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα σύμβαση μονομερώς, χωρίς αποζημίωση και χωρίς κανένα λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως 15 ημέρες πριν από την (συμβατική περίοδο?).

10.3. Σε περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν εξοφλήσει οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις της Hop εγκαίρως και πλήρως ή/και ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενεργήσει εν μέρει ή/και εν όλω ενάντια σε οποιαδήποτε διάταξη της σύμβασης ή/και το όχημα εγκαταλειφθεί οπουδήποτε και αν υπάρχει υποψία παραβίασης της εμπιστοσύνης, η Hop έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία μονομερώς και χωρίς αποζημίωση, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση, προειδοποίηση ή απόφαση.

10.4. Σε περίπτωση λήξης ή/και καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, ο ΧΡΗΣΤΗΣ εξακολουθεί να έχει ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τη μίσθωση διενήργησε εντός της συμβατικής περιόδου.

11. Μεταβίβαση και Εκχώρηση

11.1. Η Hop έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό της επιλογής της, χωρίς την άδεια του ΧΡΗΣΤΗ.

11.2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν μπορεί να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εν όλω ή ή εν μέρει, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Hop.

12. Πολιτική απορρήτου και ειδοποιήσεις

12.1. Τα μέρη αποδέχονται ότι: όλα τα είδη εμπορικών και επαγγελματικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων του έτερου συμβαλλόμενου μέρους που θα γνωρίζουν σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση είναι εμπιστευτικά και δεσμεύονται ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους από τα προαναφερθέντα μέρη ή τους υπαλλήλους τους, κατά τη διάρκεια και μετά τον τερματισμό της σύμβαση. Αυτή η δέσμευση απορρήτου παραμένει σε ισχύ ακόμη και αν τερματιστεί η παρούσα σύμβαση. Τα μέρη συμφωνούν και δηλώνουν ότι: θα καταβάλουν αποζημίωση για κάθε είδους ζημία που υπέστη το άλλο μέρος σε περίπτωση που παραβιάσουν την υποχρέωση απορρήτου.

13. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

13.1. Η Hop αποδέχεται και δεσμεύεται εκ των προτέρων να προστατεύει τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με όλους τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019, και στο πλαίσιο αυτό, να συμμορφώνεται με τις αρχές και τις υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ και να είναι προσωπικά υπεύθυνη σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

13.2. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τα προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ που είναι υποχρεωτικό να αποκτηθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους ή/και οργανισμούς για την εκτέλεση της υπηρεσίας μίσθωσης οχημάτων που υπόκεινται στην παρούσα σύμβαση, η Hop δεν μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αυτών που αναφέρονται, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για λάθος σκοπούς και δεν μπορεί να τα μεταβιβάσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του σχετικού ΧΡΗΣΤΗ.

13.3. Η Hop υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την παράνομη επεξεργασία και πρόσβαση των Προσωπικών Δεδομένων που έχει αποκτήσει και επεξεργαστεί σύμφωνα με το νόμο στο πλαίσιο της παρούσας σσύμβασης και να διασφαλίσει τη διατήρηση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων.

13.4. Η Hop δεν μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ που αποκτήθηκαν σε οποιονδήποτε άλλο κατά παράβαση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και του Ελληνικού Νόμου 4624/2019 και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει παρά μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αν τερματιστεί η παρούσα Σύμβαση.

13.5. Σε περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αποκτηθούν από οποιονδήποτε άλλο παράνομα, η Hop θα ενημερώσει άμεσα τον ΧΡΗΣΤΗ αναφορικά με τα μέτρα τεχνικής και διοικητικής φύσεως που δύναται να λάβει, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ή να αποτραπεί η διόγκωση της ήδη υπάρχουσας. Σε αυτή την περίπτωση, και στο πλαίσιο της αίτησης στο συμβούλιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, άμα τη αιτήσει του ΧΡΗΣΤΗ, οι απαραίτητες εξηγήσεις θα παρέχονται εγγράφως.

13.6. Στα οχήματα που παρέχονται από την Hop για διαδικασία ενοικίασης στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, υπάρχουν συσκευές όπως συστήματα παρακολούθησης που συλλέγουν και καταγράφουν τα Προσωπικά Δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται στη Σύμβαση, όπως: τη λειτουργία και το κλείσιμο του οχήματος, υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο που καλύπτει το όχημα και προσδιορίζοντας τη θέση του οχήματος κ.λπ. και για την εκτέλεση άλλων αναγκαίων λειτουργικών ενεργειών και τα οχήματα παρακολουθούνται με τα προαναφερθέντα συστήματα και καταγράφονται πληροφορίες θέσης και χιλιομέτρων. Όταν είναι απαραίτητο, η Hop μπορεί να αποκαλύψει αυτά τα αρχεία σε σχετικά επίσημα ή ανεπίσημα τρίτα μέρη/ οργανισμούς, για λόγους ασφαλείας ή για χρήση σε νομικές / δικαστικές διαδικασίες / έρευνες.

13.7. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και δηλώνει ότι έχει διαβάσει και εγκρίνει το Διευκρινιστικό Κείμενο που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση.

14. ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

14.1. Καμία δήλωση στην παρούσα Σύμβαση δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει σχέση αποκλειστικότητας μεταξύ των μερών. Τα μέρη συμφωνούν και δηλώνουν ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει παρόμοιες υπηρεσίες από τρίτους.

15. Εξουσιοδότηση

15.1. Το Ελληνικό Δίκαιο θα εφαρμόζεται στην ερμηνεία της παρούσας σύμβασης ή/και σε όλες τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της παρούσας Σύμβασης ή/και μεταξύ των μερών και αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

16. Κυρώσεις

16.1. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται το δικαίωμα της Hop να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή/και το δικαίωμα να διεκδικήσει πραγματικές αποζημιώσεις ή/και τα άλλα δικαιώματα που δίνονται στην Hop με την παρούσα σύμβαση και επίσης αποδέχεται να του επιβληθούν οι ακόλουθες κυρώσεις από την Hop:

 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8 παράγραφος 2, θα επιβληθεί ποινή έως €60 (χρήση από κάποιο άλλο εκτός του χρήστη)
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.6., θα επιβληθεί ποινή έως €60 (χρήση εκτός περιοχής εξυπηρέτησης),
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.8., θα επιβληθεί ποινή έως €60. (ακατάλληλη χρήση),
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.9., θα επιβληθεί ποινή έως €60. (στάθμευση εκτός περιοχής εξυπηρέτησης)
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.10., θα επιβληθεί ποινή έως €60. (τροποποίηση χωρίς άδεια)
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.11, θα επιβληθεί ποινή έως €600. (ζημιά στο σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας)
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.12. θα επιβληθεί ποινή έως €600. (πρόκληση ζημιάς στο όχημα)
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.13. θα επιβληθεί ποινή έως €600. (ακατάλληλη χρήση πιστωτικών καρτών)
 • Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 8.20., θα επιβληθεί ποινή έως €1200. (όχημα εκτός λειτουργίας)
 • Εάν το όχημα είναι σταθμευμένο κατά παράβαση των κανόνων στο χώρο στάθμευσης, θα επιβληθεί ποινή έως €30.
 • Σε περίπτωση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς με το όχημα θα επιβληθεί ποινή έως €30.

16.2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται και συναινεί εκ των προτέρων ότι: Η Hop έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα παραπάνω πρόστιμα από την πιστωτική κάρτα που είναι καταχωρημένη στην Εφαρμογή χωρίς υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης

17. Λοιπές Διατάξεις

17.1. Η Hop διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μονομερείς αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση και στους όρους συμμετοχής. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές μέσω της Εφαρμογής.

17.2. Τα μέρη αποδέχονται, δηλώνουν και αναλαμβάνουν ότι: Οι διευθύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα Σύμβαση είναι οι νόμιμες διευθύνσεις επίδοσής τους και εκτός εάν η αλλαγή διεύθυνσης κοινοποιηθεί γραπτώς στο άλλο μέρος εντός 3 ημερών, οι ειδοποιήσεις που θα επιδοθούν σε αυτές τις διευθύνσεις θα επιφέρουν όλες τις νόμιμες συνέπειες της έγκυρης επίδοσης.

17.3. Η αποτυχία των μερών να ασκήσουν ή να καθυστερήσουν στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή εξουσίας που παρέχεται στην παρούσα σύμβαση δεν σημαίνει παραίτηση από το προαναφερθέν δικαίωμα ή εξουσία και η μοναδική ή μερική χρήση ενός δικαιώματος ή εξουσίας δεν εμποδίζει την επακόλουθη άσκηση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή εξουσίας.

17.4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα για οποιονδήποτε λόγο, άλλες διατάξεις της σύμβασης θα παραμείνουν σε ισχύ.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης έχουν γίνει αποδεκτοί από τον ΧΡΗΣΤΗ με ηλεκτρονική έγκριση και η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ αφού ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής.